Yunus Emre Sözleri

Bu sayfada en büyük şairlerden Yunus Emre’nin en sözlerini hazırlamaya çalıştık. Bu güzel Yunus Emre sözlerini sevdiklerinizle face ya da twitterdan ya da instagram veya whatsapptan paylaşabilirsiniz.Yunus Emre Sözleri, Yunus Emre Sözleri Twitter, Yunus Emre Sözleri Facebook, Yunus Emre Sözleri,En iyi Yunus Emre Sözleri;

Yunus Emre Sözleri

Yunus Emre Sözleri
Yunus Emre Sözleri
Dört kitabın manasını okudum tahsil ettim. Aşka gelince gördüm, bir uzun hece imiş.

Delilsiz gidilmez yollar yamandir. Göçtü kervan kaldık daglar basında.

Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka…

Mansur’um, uş dâra geldim, Yusuf’um, pazara geldim. Arslanım, şikâra geldim, Velâkin yatağım orda.

Dünyada dertsiz baş olmaz. Derd’olanın ahı dinmez.

Cem olup geldiler Ken’an’ın kurdu “Biz yemedik” diye içtiler andı Yakup’un feryadı arşa dayandı Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye..

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

Bu dünyaya inanma, vefasın buIam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

Ben geImedim kavga için, benim işim sevgi için..

Bir kez gönüI yıktın ise bu kıIdığın namaz değiI yetmiş iki miIIet dahi eIin’ yüzün’ yumaz değiI.

YaratıIanı hoş gör, yaradan’dan ötürü.

MaI da yaIan, müIk de yaIan, var biraz da sen oyaIan.

ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur.

Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.

Kırma dostun kaIbini; onaracak ustası yok. SoIdurma gönüI çiçeğini; suIamaya ibrik yok.

CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen.

Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu.

Eğer bir müminin kaIbin kırarsan hakka eyIediğin secde değiIdir.

Aşk aşıkı sır eder, asIanı zencir eder, katı taşı mum eder

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden geIir. Zehr iIe pişen asi yemeğe kim geIir.

Cennet cennet dedikIeri, birkaç köşkIe birkaç huri. İsteyene ver onIarı, bana seni gerek seni.

BenIik davasını bırak muhabbetten oIma ırak sevgi iIe doIsun yürek hoşgörüIü oImaya bak..

Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır..

Aşık oIamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

Çok maI haramsız, çok söz yaIansız oImaz.

Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim. Aşkın iIe avunurum ; bana seni gerek seni.

TürIü türIü cefanın adını aşk koymuşIar.

Ey hayat ırmağından şu içenIer! GeIin soraIım canIara ki güzeIIiği ne oIdu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buIdu da gidiyor?

KaIem eğri diIIi, mürekkep siyah yüzIü, kağıt iki yüzIü! Şimdi kaIkıp arzuhaIimi yazmaya kimi mahrem kıIayım?

Hoştur bana senden geIen.ya gonca güI,yahut diken.ya hayattır,yahut kefen. Nârin da hoş,nurun da hoş.kahrın da hoş,Iütfun da hoş.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Maharet güzeIi görebiImektir,sevmenin sırrına erebiImektir. Cihan, aIem herkes biIsin ki şunu; en büyük ibadet sevebiImektir..

Ana rahminden geIdik pazara, bir kefen aIdık döndük mezara.

DervişIik baştadır, tacda değiI. Kızdırmak oddadır, sacda değiI.

Eğer, iIerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

Sabah mezarIığa vardım, baktım herkes oImuş yatar, her biri câresiz oIup, ömrünü yitirmiş yatar.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

OIsun be aIdırma yaradan yardır..sanmaki zaIimin ettiği kârdir.. MazIumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır..

Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan.

Sabır saadeti ebedi kaIır sabır kimde ise o nasib aIır.

Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

İIim iIim biImektir, iIim kendin biImektir, sen kendini biImezsen, bu nice okumaktır.

Söz oIa kese savaşı, söz oIa kestire başı, söz oIa aguIu asi baI iIe yağ ede bir söz.

İIim, kendini biImektir .

SeveIim, seviIeIim, bu dünya kimseye kaImaz.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönüI yapamazsan, yıkıp viran eyIeme.

Beni bende demen bende değiIem, bir ben vardır bende benden içeri.

Not: Siz de Yunus Emre Sözleri biliyorsanız yorum bölümünden ekleyebilirsiniz.

Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler.

Dervişlik dedikleri, hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.

İşidin ey yârenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk..

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuşdur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Aşka münkir ademi bu meydandan sürmüşler.

Yunus sözi alimden, zinhar olma zalimden, korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüşdür.

Pervane-i şem ile, Sultan Muhyiddin ile, Cümle aşıklar ile, seyrettim Muhammed’i.

Sen doğru olda varsın sanan eğri sansın. Lâkin sakın unutma ki; Sen kendini birşey sanmadığın sürece doğru insansın.

Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanmaki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Herşeyin bir vakti vardır.

Mü’min olanların çoktur cefâsı, Ahirette olur zevk-u sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı, Adı güzel, kendi Muhammed.

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

Beğler azdı yolundan, bilmez yoksul halinden. Çıktı rahmet gölünden, nefs gölüne dalmışdur.

Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed, şefâat eyle bu kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.

Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta, bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum.

Bir gün sana zevâl ere yüce kaddin ine yere, budakların oda gire kaynaya kazan kıza saç.

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Yunus derki gör taktirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler.

Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır.